การบริการของสำนักกฏหมาย สยาม ลีกัล อินเตอร์เนชั่นแนล


 • รับว่าความ และให้คำปรึกษา ฟ้องร้อง ดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา, คดีแรงงาน,คดีล้มละลาย ,คดีภาษีอากร และคดีปกครองให้
 • คำปรึกษาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศและข้อแนะนำรวมตลอดถึงการจัดทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ดำเนินการทางด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ ,สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
 • บริการด้านบัญชี
 • ร่างหรือจัดทำสัญญาต่างๆดำเนินการตรวจสอบฐานะของบุคคลหรือ
  นิติบุคคลต่างๆ
 • ทำคำรับรองต่างๆ (Notarial Services Attorney
 • ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบ
 • บังคับคดี
 • ออกหนังสือทวงถาม ,เร่งรัดหนี้สินตลอดจนเจรจา ติดตามผลให้ลูกหนี้ของบริษัทชำระหนี้จนเสร็จสิ้น
 • อนุญาโตตุลาการ
 • จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ